Για να χρησιμοποιήσετε το D-APRS, ρυθμίστε τον ασύρματο σας να στέλνει μια ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ στο TG 900999. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε https://www.freedmr.uk/index.php/d-aprs/
Athens